مدیریت برنامه‌های دانشگاهی علمی (مبدع)

نسخه آزمایشی

نقش مناطق آزاد در انتقال فناوریهای پیشرفته

سیاستگذاری برای ارتقای نقش مناطق ازاد در گسترش و تسهیل تولید

تک محصولی بردن چالشها و آسیبها

طراحی مدل خروج از اقتصاد متکی به نفت

سیاستگذاری برای تولید صیانتی نفت و انرژی

برنامهریزی راهبردی برای انتخاب مشتریان راهبردی و پایدار در حوزه نفت و انرژی

طراحی مدل همکاری بخش خصوصی و تعاونی در فعالیتها تولید و تجارت نفت و انرژی

طراحی زنجیره ارزشافزای فراوردههای نفتی تا محصول نهایی (نفی خام فروشی)

سازوکارهای توسعه فعالیتهای اکتشافی و تولیدی در میادن مشترک

الزامات حقوق فعالیت در میادین مشترک

طراحی مدلهای کاهش شدت انرژی

طراحی زنجیره تبدیل ایده به محصول

طراحی مدل مدیریت جامع، هماهنگ و نظاممند منابع حیاتی

توسعه تولید انرژی پاک

تجزیه و تحلیل آثار حکمرانی صالح بر سیاست های انرژی

حکمرانی صالح و نظام مدیریت منایع بین المللی

حکمرانی صالح و نظام مالکیت فکری بین المللی