مدیریت برنامه‌های دانشگاهی علمی (مبدع)

نسخه آزمایشی

آسیبشناسی فرایند سیاستگذاری موجود

بررسی انطباق مقررات تجاری با اقتصاد مقاومتی

تسهیل مقررات صادرات باید و چالشها

نقد و بررسی زیرساختهای تجارتی و صادراتی

پیوندهای تقاصدی منطقهای و الزامات حقوقی آن

تنوعبخشی به پیوندهای اقتصادی و سازوکارهای آن

مبادلات تهاتری آسیبها و چالشها

الزامات حقوقی مبادلات تهاتری

تأمین مالی خارجی و الزامات حقوقی

سیاستگذاری اجرایی در حوزه سلامت

حقوق و مسئولیتهای متقابل مردم و پزشکان در حوزه سلامت

سیاستگذاری برای استقلال دارویی

سیاستهای ناظر بر ساختار کلان نظام سلامت

امنیت و مکاتب فکری پیرامون آن و مقایسه تطبیقی آنها

ابعاد حقوقی امنیت اجتماعی

امنیت قضایی و الزامات آن

ابعاد حقوقی و ساختاری امنیت اجتماعی و قضایی

عدالت اجتماعی و سازوکارهای تحقق آن

عدالت توزیعی و عوامل مؤثر بر آن

عدالت رویهای و استلزامهای حقوقی

ضمانت اجرایی در عدالت رویهای

بررسی ابعاد حقوقی ازادیهای مشروع و صیانت از آن

سازوکارهای تحقق آزادیهای مشروع

سیاستهای کلانی در حوزه امنیت اجتماعی

طراحی مدل استقرار استانداردهای ملی

استانداردهای بینالمللی ظرفیتها و چالشها

ساختار کلان دولت برای چالشها و فرصتها

سازوکارهای هماهنگی و انسجام در دولت

سازوکارهای افزایش سهم درآمد مالیاتی دولتی

استلزامهای حقوقی و ارتقاء کارآمدی صندوق توسعه ملی

صندوق ثبات ارزی بایدها و چالشها

بررسی نظام توزیع و قیمتگذاری در ایران

استفاده از ظرفیت دیپلماسی در اقتصاد

سازوکارهای توسعه فعالیتهای اکتشافی و تولیدی در میادن مشترک

الزامات حقوق فعالیت در میادین مشترک

مالکیت معنوی و ابعاد حقوقی و ساختاری آن

سازوکارهای حقوقی پیوندهای علمی بینالمللی

بررسی مبانی قانون بیمه و چالشهای آن

قانون کار و اشتغال

سلامت مجازی و اقتضائات حقوقی و ساختاری آن

بررسی زیرساختهای حقوقی حفاظت از محیط زیست و کارآمدی آن

جرم اناری تخریب محیط زیست و الزامات حقوقی آن

حقوق بین نسلی در محیط زیست

سازوکارهای تعیین خطارات و جبران آن

محدودیتهای قانونمند در بهرهبرداری از منابع تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر

طراحی مدلها و سازوکارهای حفاظت از گونههای گیاهی و جانوری کشور

نقشه ژنتیک گونههای گیاهی و جانوری کشور و الزامات حقوقی ثبت بینالمللی آنها

سازوکارهای حمایت و تشویق سرمایهگذاری در حفاظت از محیط زیست توسط بخشهای غیردولتی

تدوین منشور اخلاقی محیط زیست

حفاظت از محیط زیست مبتنی بر دانش بنیانی

دیپلماسی محیط زیست

بررسی ابعاد حقوقی حقآبهها و آثار آن بر تخریب محیط زیست

بررسی ابعاد حقوق بینالمللی تخریب محیط زیست

طراحی سازوکارهای ایجاد پیوندهای منطقهای برای حفاظت از محیط زیست

بررسی تطبیقی مقررات حفاظت از محیط زست

پیمانهای جهانی حفاظت از محیط زیست و بررسی آثار عضویت درآنها

سیاستگذای برای خانواده محوری

بررسی قوانین و مقررات موجود در راستای حمایت از بنیان خانواده

سیاستگذاری اوقات فراغت و نقش آن در تحکیم خانواده

بازنگری و اصلاح و تکمیل نظام حقوقی و رویههای قضایی در حوزه خانواده

طلاق و آسیبشناسی آن

سیاستگذاری جمعیت با هدف جوانی، بالندگی و مولد بودن

سازوکارهای حفظ جمعیت در روستا

سیاستگذاری در حوزه مهاجرت جمعیت در مناطق کشور

بازتعریف ساختار کلان اداره کشور در چارچوب قانون اساسی

نقد و ارزیابی آسیبها و چالشهای ساختار کلان اداره کشور

تبیین ارتباطات و مناسبات ارکان مختلف نظام

حل اختلاف قوا و جایگاه حقوقی آن

افزایش کارآمدی نظام اداری

طراحی مدل تأمین شرایط و زمینه رشد نیروی انسانی در نظام اداری

طراحی نظام حقوقی منسجم و توانمند برای پرهیز از سلایق شخصی در نظام اداری

عدم تمرکز اداری و الزامات ساختاری و حقوقی آن

طراحی فرایندهای اداری با هدف ارتقای اثربخشی و کارایی

بررسی عدالت محوری، شفافیت و روزآمدی در قوانین و مقررات اداری

طراحی مدل تنقیح قوانین و مقررات اداری

طراحی مدل همکاری بین سازمانی در نظام اداری

دولت الکترونیک اقتضائات و زیرساختهای آن

آمادگی الکترونیکی و دولت الکترونیک

سنجش بلوغ الکترونیک

طراحی مدل تعامل انسان و رایانه با توجه به نظام ارزشی موجود

طراحی مدل دانش بنیان کردن نظام اداری

طراحی مدل سنجش خدمت رسانی دولتی

طراحی مدل سنجش رضایت مردم از خدمات عمومی

طراحی مدل سنجش اعتماد مردم به نظام اداری

حقوق و تکالیف متقابل مردم و نظام اداری

دسترسی آسان و ضابطهمند مردم به اطلاعات

مشارکت مردم در ایفای وظایف نظام اداری

طراحی مدل مسئولیتپذیری در نظام اداری

تجزیه، تحلیل و مطالعه تطبیقی روابط بین الملل (International Relations) در حکمرانی جهانی (Global Governance) با روابط بین الملل در حکمرانی صالح

جایگاه موجود و مطلوب نظام جمهوری اسلامی ایران در حکمرانی جهانی

تجزیه، تحلیل و مطالعه تطبیقی سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه با سایر برنامه های توسعه کشور در آینه حکمرانی صالح

نظریه های حل اختلاف و تعارض در آینه حکمرانی صالح

تجزیه، تحلیل و مطالعه تطبیقی قانون اساسی و قانون نهادهای عمومی نظام جمهوری اسلامی ایران با تعدادی از کشورهای هدف (بر اساس نیاز و اولویت زمانی و مکانی)

تجزیه، تحلیل و مطالعه تطبیقی عدالت اجتماعی و برابری (Social Justice and Equality) در حکمرانی جهانی (Global Governance) با عدالت اجتماعی و برابری در حکمرانی صالح

تجزیه، تحلیل و مطالعه تطبیقی حقوق و مسئولیت های فردی (Individual Rights and Obligations) در حکمرانی جهانی (Global Governance) با حقوق و مسئولیت های فردی در حکمرانی صالح

تجزیه، تحلیل و مطالعه تطبیقی حقوق و مسئولیت های خانوادگی (Family Rights and Obligations) در حکمرانی جهانی (Global Governance) با حقوق و مسئولیت های خانوادگی در حکمرانی صالح

نظام بازرسی عمومی (Public Inspection) در حکمرانی صالح

تجزیه، تحلیل و مطالعه تطبیقی جایگاه، دامنه و تاثیر قدرت بازدارندگی (Power To Coerce) حکمرانی جهانی (Global Governance) با قدرت بازدارندگی در حکمرانی صالح

حکمرانی صالح و جامعه صالح

نظام پایش عملکرد حکمرانی صالح

جایگاه، نقش، دامنه و تاثیر شهروندان در تحقق حکمرانی صالح

تجزیه و تحلیل آثار حکمرانی صالح بر اصول، قواعد و استانداردهای بین المللی حقوق بشر بین المللی

تجزیه و تحلیل آثار حکمرانی صالح بر اصول، قواعد و استانداردهای حقوق بشر اسلامی

تجزیه و تحلیل آثار حکمرانی صالح بر اصول، قواعد و استانداردهای بین المللی مدیریت

تجزیه و تحلیل آثار حکمرانی صالح بر اصول، قواعد و استانداردهای مدیریت اسلامی

تجزیه و تحلیل آثار حکمرانی صالح بر اصول، قواعد و استانداردهای صلح

تجزیه و تحلیل آثار حکمرانی صالح بر اصول، قواعد و استانداردهای اقتصاد سیاسی بین المللی

تجزیه و تحلیل آثار حکمرانی صالح بر اصول، قواعد و استاندادهای سیاست های تجاری بین المللی

تجزیه، تحلیل و مطالعه تطبیقی پیامدهای سیاست های اشتغال در حکمرانی جهانی (Global Governance) با پیامدهای سیاست های اشتغال در حکمرانی صالح

تجزیه و تحلیل آثار حکمرانی صالح بر اصول، قواعد و استانداردهای بین المللی مدیریت تغییر سازمانی

تجزیه و تحلیل آثار حکمرانی صالح بر اصول، قواعد و استانداردهای مدیریت تغییر سازمانی اسلامی

تجزیه و تحلیل آثار حکمرانی صالح بر قانون و مدیریت انتخابات

تجزیه و تحلیل آثار حکمرانی صالح بر قانون و مدیریت مجلس

تجزیه و تحلیل آثار حکمرانی صالح بر جرایم سازمان یافته و تروریزم

تجزیه و تحلیل آثار حکمرانی صالح بر توسعه اجتماعی

تجزیه و تحلیل آثار حکمرانی صالح بر سیاست های انرژی

تجزیه و تحلیل آثار حکمرانی صالح بر سیاست های کلی نظام

تجزیه و تحلیل آثار حکمرانی صالح بر مدیریت اسلامی

حکمرانی صالح و اخلاق حرفه ای بین المللی

حکمرانی صالح و اخلاق حرفه ای اسلامی