مدیریت برنامه‌های دانشگاهی علمی (مبدع)

نسخه آزمایشی

استقلال اقتصادی، ضرورت، بایدها و چالشها

طراحی مدل سیاستگذاری کلان در حوزه تولید

بررسی انطباق مقررات پولی و بانکی با اقتصاد مقاومتی

بررسی انطباق مقررات تجاری با اقتصاد مقاومتی

طراحی نظام بانکی مبتنی بر عتقود اسلامی

بانکداری اسلامی بایدها و چالشها

سازوکارهای اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور

طراحی مدل پاسخگویی نظام مالی کشور به نیازهای اقتصاد ملی

ثبات اقتصادی بایدها و چالشها

سازوکارهای تعیین سهم هر یک از بخشهای اقتصاد در تولید ناخالص ملی

طراحی مدل تقویت بخش واقعی اقتصاد

عدالت اجتماعی در نگاه اسلام

عدالت اجتماعی و سازوکارهای تحقق آن

سلامت مجازی و اقتضائات حقوقی و ساختاری آن

طراحی مدل شایستهسالاری

طراحی مدل عادلانه در نظام جبران خدمات در نظام اداری

تجزیه، تحلیل و مطالعه تطبیقی عدالت اجتماعی و برابری (Social Justice and Equality) در حکمرانی جهانی (Global Governance) با عدالت اجتماعی و برابری در حکمرانی صالح

تجزیه، تحلیل و مطالعه تطبیقی حقوق و مسئولیت های فردی (Individual Rights and Obligations) در حکمرانی جهانی (Global Governance) با حقوق و مسئولیت های فردی در حکمرانی صالح

نظام پاسخگویی عمومی (Public Accountability) در حکمرانی صالح

تجزیه و تحلیل آثار حکمرانی صالح بر مدیریت منابع مالی عمومی و بیت المال

تجزیه و تحلیل آثار حکمرانی صالح بر اقتصاد مقاوتی