مدیریت برنامه‌های دانشگاهی علمی (مبدع)

نسخه آزمایشی

عدالت اجتماعی و توسعه اقتصادی

بررسی انطباق مقررات پولی و بانکی با اقتصاد مقاومتی

نقش آموزشی اخلاقی و معنوی در ارتقای سلامت همه جانبه

سیاستهای کلان در حوزه عدالت اجتماعی

نظامات ارزیابی عدالت اجتماعی

عدالت توزیعی و عوامل مؤثر بر آن

عدالت رویهای و استلزامهای حقوقی

ضمانت اجرایی در عدالت رویهای

عدالت مراودهای و ابعاد و مؤلفههای آن

بررسی ابعاد حقوقی ازادیهای مشروع و صیانت از آن

سازوکارهای تحقق آزادیهای مشروع

همسویی راهبردی در نهادهای متولی تأمین آزادیهای مشروع

آزادیهای مشروع و مصادیق آن با توجهبه منابع اسلامی

سازوکارهای صیانت از آزادیهای مشروع

سیاستهای کلانی در حوزه امنیت اجتماعی

مردمسالاری دینی، سیاستها و راهکارها

برنامهریزی راهبردی برای توسعه مردمسالاری دینی

صندوقهای وقفی و کارکرد آنها در نظام علم و فناوری

سازوکارهای تعمیق ارزشهای فرهنگی و دینی در نظام آموزش عالی

سازوکارهای تربیت نیروی انسانی مؤمن، توانمند و با نشاط در نظام آموزش عالی

سازوکارهای ارتقاء امید و روحیه خودباوری در جامعهی علمی کشور

طراحی نظامهای فنی بیمه با توجه به مبانی اسلامی

سبک زندگی و سلامت

خانواده و کالبدهای محیطی آن (مسجد، بیمارستان و....)

مدل ازدواج آسان و ترویج آن

تقویت سرمایه اجتماعی مبتنی بر خانواده

مقابله با تهاجم فرهنگی علیه بنیان خانواده

الگوی خانواده اسلامی

تکریم سالمندان در خانواده

طراحی مدلهای ترغیب و تشویق فرزندآوری

تکفرزندی و آسیبهای آن

طراحی مدل نهادینهسازی فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزشهای اسلامی و کرامت انسانی در نظام اداری کشور

طراحی مدل حفظ، توانمندسازی و ارجگذاری به سرمایههای انسانی و اجتماعی در نظام اداری

طراحی مدل عدالتمحوری در جذب نیروی انسانی

طراحی مدل عدالت محوری در تداوم خدمت نیروی انسانی

طراحی مدل عدالتمحوری در ارتقای منابع انسانی و نیروی انسانی

طراحی مدل تنقیح قوانین و مقررات اداری

تجزیه، تحلیل و مطالعه تطبیقی نظریه های (Theories) حکمرانی جهانی (Global Governance) با نظریه های حکمرانی صالح

تجزیه، تحلیل و مطالعه تطبیقی اخلاق جهانی (Global Ethics ) با اخلاق صالح

تجزیه، تحلیل و مطالعه تطبیقی فلسفه سیاسی (Political Philosophy) در حکمرانی جهانی (Global Governance) با فلسفه سیاسی در حکمرانی صالح

تجزیه، تحلیل و مطالعه تطبیقی عدالت اجتماعی و برابری (Social Justice and Equality) در حکمرانی جهانی (Global Governance) با عدالت اجتماعی و برابری در حکمرانی صالح

تجزیه، تحلیل و مطالعه تطبیقی حقوق و مسئولیت های فردی (Individual Rights and Obligations) در حکمرانی جهانی (Global Governance) با حقوق و مسئولیت های فردی در حکمرانی صالح

خلق، تجزیه، تحلیل و مدیریت داده ها / اطلاعات / دانش برای سیاستگذاری صالح

تجزیه، تحلیل و مطالعه تطبیقی نظریه های مردم سالاری دینی (Religious Democracy) و مردم سالاری

تجزیه، تحلیل و مطالعه تطبیقی جایگاه، دامنه و تاثیر نهاد های سیاسی منطقه ای در حکمرانی جهانی و حکمرانی صالح

تجزیه، تحلیل و مطالعه تطبیقی جایگاه، دامنه و تاثیر نهاد های سیاسی بین المللی در حکمرانی جهانی و حکمرانی صالح

تجزیه، تحلیل و مطالعه تطبیقی جایگاه، دامنه و تاثیر نهاد های دینی منطقه ای در حکمرانی جهانی و حکمرانی صالح

تجزیه، تحلیل و مطالعه تطبیقی جایگاه، دامنه و تاثیر نهاد های دینی بین المللی در حکمرانی جهانی و حکمرانی صالح

تجزیه، تحلیل و مطالعه تطبیقی جایگاه، دامنه و تاثیر سیاست های اقتصادی در حکمرانی جهانی و حکمرانی صالح

تجزیه، تحلیل و مطالعه تطبیقی جایگاه، دامنه و تاثیر سیاست های زیست محیطی در حکمرانی جهانی و حکمرانی صالح

تجزیه و تحلیل آثار حکمرانی صالح بر مدیریت منابع مالی عمومی و بیت المال

تجزیه و تحلیل آثار حکمرانی صالح بر علوم انسانی اسلامی

تجزیه و تحلیل آثار حکمرانی صالح بر افزایش کیفیت زندگی

تجزیه و تحلیل آثار حکمرانی صالح بر توسعه علمی و پژوهشی

تجزیه و تحلیل آثار حکمرانی صالح بر توسعه فرهنگی و اجتماعی

حکمرانی صالح و شبکه های علمی بین المللی

حکمرانی صالح و شبکه های غیر علمی بین المللی

حکمرانی صالح و نظام مدیریت سرمایه انسانی بین المللی

حکمرانی صالح و نظام مدیریت منایع بین المللی

حکمرانی صالح و نظام مالکیت فکری بین المللی

حکمرانی صالح و اخلاق حرفه ای بین المللی

حکمرانی صالح و اخلاق حرفه ای اسلامی