مدیریت برنامه‌های دانشگاهی علمی (مبدع)

نسخه آزمایشی

آمایش سرزمین و تقویت ظرفیتهای منطقهای

مزیتهای منطقهای و رشد و پیشرفت منطقهای

زیرساختهای لازم برای بودجهریزی عملیاتی

سازماندهی نظام ملی آمار و اطلاعات علمی کشور

بیمههای همگانی و کارکردهای آن در عدالت اجتماعی

طراحی بازار رقابتی در بیمه

تجزیه، تحلیل و مطالعه تطبیقی حقوق و مسئولیت های خانوادگی (Family Rights and Obligations) در حکمرانی جهانی (Global Governance) با حقوق و مسئولیت های خانوادگی در حکمرانی صالح

تجزیه، تحلیل و مطالعه تطبیقی حقوق و مسئولیت های نهادی (Institutional Rights and Obligations) در حکمرانی جهانی (Global Governance) با حقوق و مسئولیت های نهادی در حکمرانی صالح

تجزیه و تحلیل آثار حکمرانی صالح بر الگوی توسعه ایرانی - اسلامی

تجزیه و تحلیل آثار حکمرانی صالح بر سبک زندگی ایرانی - اسلامی