مدیریت برنامه‌های دانشگاهی علمی (مبدع)

نسخه آزمایشی

بررسی رابطه بین توانمندسازی نیروی انسانی و ارتقای بهرهوری

سازوکارهای تربیتی و تشویقی تقویت توان تولید داخلی نهادههای تولیدی

طراحی نظام آموزشی در حوزه سلامت

طراحی نظامهای ارزشیابی در حوزه سلامت

حقوق و مسئولیتهای متقابل مردم و پزشکان در حوزه سلامت

سلامت همه جانبه ابعاد و مؤلفههای آن

مدلهای سنجش سلامت همه جانبه

طراحی مدلهای کاهش مخاطرات و آسیبهای تهدیدکننده سلامت

تقاضایی القایی در حوزه سلامت و آثار آن بر عملکرد نظام سلامت

امنیت و مکاتب فکری پیرامون آن و مقایسه تطبیقی آنها

طراحی مدلهای بازدارندگی در ابعاد سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی

امنیت اجتماعی چیسیتی و ابعاد و مؤلفههای آن

نظام سنجش امنیت اجتماعی

ابعاد حقوقی امنیت اجتماعی

امنیت اجتماعی و پیشرفت اقتصادی

امنیت قضایی و الزامات آن

ابعاد حقوقی و ساختاری امنیت اجتماعی و قضایی

تربیت نیروی انسانی برای اقتصاد دانش بنیان

عدالت مراودهای و ابعاد و مؤلفههای آن

مصرف تولید ملی و بایدهای آن

طراحی سیاستهای توسعه نقش مردم در اقتصاد

طراحی سیاستهای توسعه نقش مردم در سیاست

بهینهسازی ساختار و عملکرد نظام آموزشی و تحقیقاتی کشور

نظام پذیرش دانشجو چالشها و آسیبها

طراحی مدل توزیع عادلانه فرصتهای تحصیل و تحقیق در آموزش عالی کشور

طراحی مدل شناسایی نخبگان و حفظ و نگهداشت آنها

مهاجرت نخبگان، چالشها، آسیبها و فرصتها

پرورش استعدادهای درخشان و اقتضائات آن

سرمایههای انسانی و نظام حفظ و ارتقای آن

سازوکارهای تعمیق ارزشهای فرهنگی و دینی در نظام آموزش عالی

سازوکارهای تربیت نیروی انسانی مؤمن، توانمند و با نشاط در نظام آموزش عالی

سازوکار جذب و ارزیابی اساتید

جنبش نرمافزاری و الزامات آن

سازوکارهای ارتقاء امید و روحیه خودباوری در جامعهی علمی کشور

تقویت فرهنگ کار علمی و دانشبنیان

ارتقائ منزلت و بهبود معیشت عوامل انسانی در نظام آموزش عالی

بازنشستگی در آموزش عالی و چالشهای آن

طراحی سازوکارهای پیوند دانشگاه با صنعت

ارتقائ نقش و سهم بخشهای غیردولتی در آموزش عالی

نظام بیمه سلامت و نقش آن در عدالت اجتماعی

زنجیره تأمین در سلامت

طراحی مدل اصلاح الگوی مصرف

فرهنگ بهرهوری و اقتضائات آن

سیاستگذاری ارتقاء بهرهوری و نهادینه شدن مصرف بهینه آب در بخشهای مختلف

طراحی مدل جذب مشارکت مردم در حفاظت از محیط زیست

مدل ازدواج آسان و ترویج آن

تقویت سرمایه اجتماعی مبتنی بر خانواده

بسیج منابع و ظرفیتهای کشور در حفاظت از خانواده

مقابله با تهاجم فرهنگی علیه بنیان خانواده

سیاستگذاری اوقات فراغت و نقش آن در تحکیم خانواده

الگوی خانواده اسلامی

بازنگری و اصلاح و تکمیل نظام حقوقی و رویههای قضایی در حوزه خانواده

الگوی رابطه سالم در جامعه با هدف حفاظت از کیان خانواده

توانمندسازی خانواده در بعد فرهنگی و اقتصادی

نقش مادری و الزامات آن

جایگاه زن در جامعه و الگوهای فکری

طلاق و آسیبشناسی آن

تکریم سالمندان در خانواده

سیاستگذاری جمعیت با هدف جوانی، بالندگی و مولد بودن

طراحی مدلهای ترغیب و تشویق فرزندآوری

تکفرزندی و آسیبهای آن

مهاجرت و آثار آن

سازوکارهای حفظ جمعیت در روستا

سیاستگذاری در حوزه مهاجرت جمعیت در مناطق کشور

طراحی مدل تأمین شرایط و زمینه رشد نیروی انسانی در نظام اداری

طراحی مدل نهادینهسازی فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزشهای اسلامی و کرامت انسانی در نظام اداری کشور

طراحی مدل حفظ، توانمندسازی و ارجگذاری به سرمایههای انسانی و اجتماعی در نظام اداری

بهبود معیارهای جذب و ارتقای نیروی انسانی

طراحی نظام حقوقی منسجم و توانمند برای پرهیز از سلایق شخصی در نظام اداری

طراحی مدل شایستهسالاری

طراحی مدل عادلانه در نظام جبران خدمات در نظام اداری

چابکسازی نظام اداری

همسویی راهبردی در نظام اداری

انعطافپذیری و ابعاد حقوقی آن در نظام اداری

اثربخشی خدمات عمومی

طراحی فرایندهای اداری با هدف ارتقای اثربخشی و کارایی

تجزیه، تحلیل و مطالعه تطبیقی اخلاق جهانی (Global Ethics ) با اخلاق صالح

تجزیه، تحلیل و مطالعه تطبیقی عدالت اجتماعی و برابری (Social Justice and Equality) در حکمرانی جهانی (Global Governance) با عدالت اجتماعی و برابری در حکمرانی صالح

پیشنیازها و الزامات یاددهای و یادگیری مداوم برای تحقق حکمرانی صالح

تجزیه و تحلیل آثار حکمرانی صالح بر کاهش و مدیریت آسیب های اجتماعی

تجزیه و تحلیل آثار حکمرانی صالح بر علوم انسانی اسلامی

تجزیه و تحلیل آثار حکمرانی صالح بر افزایش سواد دیجیتال

حکمرانی صالح و ارزش های انسانی بین المللی

حکمرانی صالح و ارزش های انسانی اسلامی