مدیریت برنامه‌های دانشگاهی علمی (مبدع)

نسخه آزمایشی

ساماندهی نظام ملی نوآوری

آسیبشناسی فرایند سیاستگذاری موجود

پیوندهای تقاصدی منطقهای و الزامات حقوقی آن

تنوعبخشی به پیوندهای اقتصادی و سازوکارهای آن

سیاستگذاری علم و فناوری و مدلهای آن

مطالعات تطبیقی در سیاستگذاری علم و فناوری

نگاشت نهادی در علم و فناوری

زیست بوم فناوری و الزامات آن

شناخت و تحلیل مسائل علم و فناوری

سیاستگذاری برای تولید صیانتی نفت و انرژی

برنامهریزی راهبردی برای انتخاب مشتریان راهبردی و پایدار در حوزه نفت و انرژی

طراحی مدل همکاری بخش خصوصی و تعاونی در فعالیتها تولید و تجارت نفت و انرژی

بنیاد ملی نخبگان، ساختار، کارکرد و ظرفیتها

سیاستگذاری برای دستیابی به علوم و فناوریهای پیشرفته

بهینهسازی ساختار و عملکرد نظام آموزشی و تحقیقاتی کشور

طراحی نظام سنجش و پایش مستمر نقشه جامع علمی کشور

طراحی مدل پویاسازی نقشه جامع علمی کشور با توجه به تحولات

ساماندهی و تقویت نظامهای ارزیابی، اعتبارسنجی و رتبهبندی در حوزه علم و فناوری

پارکهای علم و فناوری، فرصتها، آسیبها و چالشها

طراحی سازوکارهای تأمین مالی در نظام علم و فناوری

صندوقهای وقفی و کارکرد آنها در نظام علم و فناوری

تقویت فرهنگ کار علمی و دانشبنیان

دانش بنیانی نظام سلامت

سیاستگذای برای خانواده محوری

تجزیه و تحلیل آثار حکمرانی صالح بر مدیریت دولتی

تجزیه و تحلیل آثار حکمرانی صالح بر مدیریت نوآوری و تکنولوژی

تجزیه و تحلیل آثار حکمرانی صالح بر افزایش کیفیت زندگی

تجزیه و تحلیل آثار حکمرانی صالح بر توسعه علمی و پژوهشی

تجزیه و تحلیل آثار حکمرانی صالح بر توسعه فرهنگی و اجتماعی

حکمرانی صالح و شبکه های علمی بین المللی

حکمرانی صالح و شبکه های غیر علمی بین المللی

حکمرانی صالح و نظام مدیریت سرمایه انسانی بین المللی