مدیریت برنامه‌های دانشگاهی علمی (مبدع)

نسخه آزمایشی

بررسی و تحلیل مدلهای جهانی در اقتصاد دانش بنیان

آمایش سرزمین و تقویت ظرفیتهای منطقهای

مزیتهای منطقهای و رشد و پیشرفت منطقهای

مدل همراستاسازی توسعه منطقهای و توسعه ملی

نقش مناطق آزاد در انتقال فناوریهای پیشرفته

سیاستگذاری برای ارتقای نقش مناطق ازاد در گسترش و تسهیل تولید

پیمانهای بینالمللی و انطباق با قوانین داخلی

شناسایی ظرفیتها، فرصتها و محدودیتهای سازمانهای بینالمللی

مناطق مرزی و اسیبهای جمعیتی و مهاجرت

جایگاه موجود و مطلوب نظام جمهوری اسلامی ایران در حکمرانی جهانی

تجزیه، تحلیل و مطالعه تطبیقی جایگاه، دامنه و تاثیر نهاد های سیاسی منطقه ای در حکمرانی جهانی و حکمرانی صالح

تجزیه، تحلیل و مطالعه تطبیقی جایگاه، دامنه و تاثیر نهاد های سیاسی بین المللی در حکمرانی جهانی و حکمرانی صالح

تجزیه، تحلیل و مطالعه تطبیقی جایگاه، دامنه و تاثیر نهاد های دینی بین المللی در حکمرانی جهانی و حکمرانی صالح

تجزیه، تحلیل و مطالعه تطبیقی جایگاه، دامنه و تاثیر سیاست های اقتصادی در حکمرانی جهانی و حکمرانی صالح

تجزیه، تحلیل و مطالعه تطبیقی جایگاه، دامنه و تاثیر سیاست های زیست محیطی در حکمرانی جهانی و حکمرانی صالح

آسیب شناسی آثار متقابل جهانی شدن (Globalisation) بر حکمرانی صالح

آسیب شناسی آثار متقابل اقتصاد جهانی (Global Economy) بر حکمرانی صالح

تجزیه، تحلیل و مطالعه تطبیقی جایگاه، دامنه و تاثیر نهاد های نظامی ملی در حکمرانی جهانی و حکمرانی صالح

تجزیه و تحلیل آثار حکمرانی صالح بر سیاست های کلی نظام

تجزیه و تحلیل آثار حکمرانی صالح بر مدیریت اسلامی

تجزیه و تحلیل آثار حکمرانی صالح بر الگوی توسعه ایرانی - اسلامی

تجزیه و تحلیل آثار حکمرانی صالح بر سبک زندگی ایرانی - اسلامی

حکمرانی صالح و ارزش های انسانی بین المللی

حکمرانی صالح و ارزش های انسانی اسلامی