مدیریت برنامه‌های دانشگاهی علمی (مبدع)

نسخه آزمایشی

طراحی مدل همکاریهای اجتماعی- اقتصادی

سلامت همه جانبه ابعاد و مؤلفههای آن

مدلهای سنجش سلامت همه جانبه

طراحی مدلهای کاهش مخاطرات و آسیبهای تهدیدکننده سلامت

سلامت روانی امعه و سبک زندگی

نقش خانواده در سلامت همه جانبه

تقاضایی القایی در حوزه سلامت و آثار آن بر عملکرد نظام سلامت

امنیت و مکاتب فکری پیرامون آن و مقایسه تطبیقی آنها

نقش نهادهای مردمی در ارتقای اقتدار ملی

اقتدار ملی و اقتصاد

اقتدار ملی و رضایت مردم

کارآمدی نظام و اقتدار ملی

بازدارندگی بایدها و ابزارها

طراحی مدلهای بازدارندگی در ابعاد سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی

امنیت اجتماعی چیسیتی و ابعاد و مؤلفههای آن

نظام سنجش امنیت اجتماعی

ابعاد حقوقی امنیت اجتماعی

امنیت اجتماعی و پیشرفت اقتصادی

امنیت قضایی و الزامات آن

ابعاد حقوقی و ساختاری امنیت اجتماعی و قضایی

سیاستهای کلان در حوزه عدالت اجتماعی

عدالت اجتماعی در نگاه اسلام

عدالت اجتماعی و سازوکارهای تحقق آن

نظامات ارزیابی عدالت اجتماعی

عدالت توزیعی و عوامل مؤثر بر آن

بررسی ابعاد حقوقی ازادیهای مشروع و صیانت از آن

سازوکارهای تحقق آزادیهای مشروع

همسویی راهبردی در نهادهای متولی تأمین آزادیهای مشروع

آزادیهای مشروع و مصادیق آن با توجهبه منابع اسلامی

سازوکارهای صیانت از آزادیهای مشروع

سیاستهای کلانی در حوزه امنیت اجتماعی

طراحی سیاستهای توسعه نقش مردم در فعالیتهای اجتماعی

حقوق مصرفکننده و نسبت آن به حقوق تولیدکننده

نظام پذیرش دانشجو چالشها و آسیبها

طراحی مدل توزیع عادلانه فرصتهای تحصیل و تحقیق در آموزش عالی کشور

طراحی مدل شناسایی نخبگان و حفظ و نگهداشت آنها

مهاجرت نخبگان، چالشها، آسیبها و فرصتها

پرورش استعدادهای درخشان و اقتضائات آن

سرمایههای انسانی و نظام حفظ و ارتقای آن

سازوکارهای تعمیق ارزشهای فرهنگی و دینی در نظام آموزش عالی

سازوکارهای تربیت نیروی انسانی مؤمن، توانمند و با نشاط در نظام آموزش عالی

جنبش نرمافزاری و الزامات آن

سازوکارهای ارتقاء امید و روحیه خودباوری در جامعهی علمی کشور

تقویت فرهنگ کار علمی و دانشبنیان

طراحی سازوکارهای تبادل آرا و تضارب آرا

ارتقائ منزلت و بهبود معیشت عوامل انسانی در نظام آموزش عالی

بازنشستگی در آموزش عالی و چالشهای آن

طراحی سازوکارهای پیوند دانشگاه با صنعت

طراحی پیوندهای علمی با کشورهای مختلف

سازوکارهای حقوقی پیوندهای علمی بینالمللی

نظام بیمه سلامت و نقش آن در عدالت اجتماعی

بیمههای همگانی و کارکردهای آن در عدالت اجتماعی

طراحی نظامهای فنی بیمه با توجه به مبانی اسلامی

سبک زندگی و سلامت

طراحی مدل اصلاح الگوی مصرف

فرهنگ بهرهوری و اقتضائات آن

سیاستگذاری ارتقاء بهرهوری و نهادینه شدن مصرف بهینه آب در بخشهای مختلف

طراحی مدل جذب مشارکت مردم در حفاظت از محیط زیست

سیاستگذای برای خانواده محوری

بررسی قوانین و مقررات موجود در راستای حمایت از بنیان خانواده

مدل ازدواج آسان و ترویج آن

تقویت سرمایه اجتماعی مبتنی بر خانواده

بسیج منابع و ظرفیتهای کشور در حفاظت از خانواده

مقابله با تهاجم فرهنگی علیه بنیان خانواده

سیاستگذاری اوقات فراغت و نقش آن در تحکیم خانواده

الگوی خانواده اسلامی

بازنگری و اصلاح و تکمیل نظام حقوقی و رویههای قضایی در حوزه خانواده

الگوی رابطه سالم در جامعه با هدف حفاظت از کیان خانواده

توانمندسازی خانواده در بعد فرهنگی و اقتصادی

نقش مادری و الزامات آن

جایگاه زن در جامعه و الگوهای فکری

طلاق و آسیبشناسی آن

تکریم سالمندان در خانواده

سیاستگذاری جمعیت با هدف جوانی، بالندگی و مولد بودن

طراحی مدلهای ترغیب و تشویق فرزندآوری

تکفرزندی و آسیبهای آن

آمایش سرزمین و جمعیت

مهاجرت و آثار آن

سازوکارهای حفظ جمعیت در روستا

مناطق مرزی و اسیبهای جمعیتی و مهاجرت

سیاستگذاری در حوزه مهاجرت جمعیت در مناطق کشور

بازتعریف ساختار کلان اداره کشور در چارچوب قانون اساسی

نقد و ارزیابی آسیبها و چالشهای ساختار کلان اداره کشور

تبیین ارتباطات و مناسبات ارکان مختلف نظام

حل اختلاف قوا و جایگاه حقوقی آن

افزایش کارآمدی نظام اداری

طراحی مدل تأمین شرایط و زمینه رشد نیروی انسانی در نظام اداری

طراحی مدل نهادینهسازی فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزشهای اسلامی و کرامت انسانی در نظام اداری کشور

طراحی مدل عدالتمحوری در جذب نیروی انسانی

طراحی مدل عدالت محوری در تداوم خدمت نیروی انسانی

طراحی مدل عدالتمحوری در ارتقای منابع انسانی و نیروی انسانی

بهبود معیارهای جذب و ارتقای نیروی انسانی

چابکسازی نظام اداری

همسویی راهبردی در نظام اداری

انعطافپذیری و ابعاد حقوقی آن در نظام اداری

دولت الکترونیک اقتضائات و زیرساختهای آن

آمادگی الکترونیکی و دولت الکترونیک

سنجش بلوغ الکترونیک

طراحی مدل تعامل انسان و رایانه با توجه به نظام ارزشی موجود

طراحی مدل دانش بنیان کردن نظام اداری

طراحی مدل سنجش خدمت رسانی دولتی

طراحی مدل سنجش رضایت مردم از خدمات عمومی

طراحی مدل سنجش اعتماد مردم به نظام اداری

حقوق و تکالیف متقابل مردم و نظام اداری

دسترسی آسان و ضابطهمند مردم به اطلاعات

مشارکت مردم در ایفای وظایف نظام اداری

طراحی مدل مسئولیتپذیری در نظام اداری

پیشنیازها و الزامات یاددهای و یادگیری مداوم برای تحقق حکمرانی صالح

حکمرانی صالح و سیستم های اجتماعی - فنی

حکمرانی صالح و جامعه صالح

نظام پایش عملکرد حکمرانی صالح

جایگاه، نقش، دامنه و تاثیر شهروندان در تحقق حکمرانی صالح

تجزیه و تحلیل آثار حکمرانی صالح بر کاهش و مدیریت آسیب های اجتماعی

تجزیه و تحلیل آثار حکمرانی صالح بر کاهش اختلاف طبقاتی

تجزیه و تحلیل آثار حکمرانی صالح بر هویت و فرهنگی ملی

تجزیه و تحلیل آثار حکمرانی صالح بر هویت شهری ملی

تجزیه و تحلیل آثار حکمرانی صالح بر بازخانی و بازنمایی تاریخ ملی

تجزیه و تحلیل آثار حکمرانی صالح بر اصول، قواعد و استانداردهای بین المللی حقوق بشر بین المللی

تجزیه و تحلیل آثار حکمرانی صالح بر اصول، قواعد و استانداردهای حقوق بشر اسلامی

تجزیه و تحلیل آثار حکمرانی صالح بر اصول، قواعد و استانداردهای بین المللی مدیریت

تجزیه و تحلیل آثار حکمرانی صالح بر اصول، قواعد و استانداردهای مدیریت اسلامی

تجزیه، تحلیل و مطالعه تطبیقی پیامدهای سیاست های اشتغال در حکمرانی جهانی (Global Governance) با پیامدهای سیاست های اشتغال در حکمرانی صالح

تجزیه و تحلیل آثار حکمرانی صالح بر اصول، قواعد و استانداردهای بین المللی مدیریت تغییر سازمانی

تجزیه و تحلیل آثار حکمرانی صالح بر اصول، قواعد و استانداردهای مدیریت تغییر سازمانی اسلامی

تجزیه و تحلیل آثار حکمرانی صالح بر قانون و مدیریت انتخابات

تجزیه و تحلیل آثار حکمرانی صالح بر قانون و مدیریت مجلس

تجزیه و تحلیل آثار حکمرانی صالح بر جرایم سازمان یافته و تروریزم

تجزیه و تحلیل آثار حکمرانی صالح بر توسعه اجتماعی

تجزیه و تحلیل آثار حکمرانی صالح بر سیاست های انرژی

تجزیه و تحلیل آثار حکمرانی صالح بر الگوی توسعه ایرانی - اسلامی

تجزیه و تحلیل آثار حکمرانی صالح بر سبک زندگی ایرانی - اسلامی

تجزیه و تحلیل آثار حکمرانی صالح بر علوم انسانی اسلامی

تجزیه و تحلیل آثار حکمرانی صالح بر افزایش کیفیت زندگی

تجزیه و تحلیل آثار حکمرانی صالح بر توسعه علمی و پژوهشی

تجزیه و تحلیل آثار حکمرانی صالح بر توسعه فرهنگی و اجتماعی

حکمرانی صالح و نظام مدیریت منایع بین المللی

حکمرانی صالح و نظام مالکیت فکری بین المللی

تجزیه و تحلیل آثار حکمرانی صالح بر افزایش سواد دیجیتال

حکمرانی صالح و ارزش های انسانی بین المللی

حکمرانی صالح و ارزش های انسانی اسلامی

حکمرانی صالح و اخلاق حرفه ای بین المللی

حکمرانی صالح و اخلاق حرفه ای اسلامی