مدیریت برنامه‌های دانشگاهی علمی (مبدع)

نسخه آزمایشی

طراحی مدل سیاستگذاری اجرایی و عملیاتی برای تحقق اقتصاد مقاومتی

بررسی سازوکارهای توسعه کارآفرینی

بررسی موانع موجود در مسیر فعالسازی امکانات کشور

طراحی مدل همکاریهای اجتماعی- اقتصادی

طراحی سازوکارهای ارتقای درآمد و نقش مردم در اقتصاد

طراحی مدل سیاستگذاری در اقتصاد دانش بنیان

طراحی سازوکارهای تحقق اقتصاد دانش بنیان

طراحی نظام تصمیمگیری در اقتصاد دانش بنیان

بررسی و تحلیل مدلهای جهانی در اقتصاد دانش بنیان

طراحی مدل پیادهسازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور

طراحی مدل تفکر استراتژیک در حوزه اقتصاد دانش بنیان

همسویی راهبردی در حوزه اقتصاد

ساماندهی نظام ملی نوآوری

دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش بنیان باید و الزامات آن

سازوکارهای ارتقای بهرهوری عوامل تولید

بررسی رابطه بین توانمندسازی نیروی انسانی و ارتقای بهرهوری

مدل همراستاسازی توسعه منطقهای و توسعه ملی

عدالت اجتماعی و توسعه اقتصادی

طراحی مدل سهمبری عوامل تولید در زنجیره تولید تا مصرف

سازوکار تعیین نقش هر یک از عوامل تولید در ایجاد ارزش افزوده

طراحی زنجیره تأمین کالاهای اساسی

تنوع منابع در زنجیره تأمین کالاهای اساسی

سازوکارهای افزایش کمی و کیفی تولید داخلی

آسیبشناسی فرایند سیاستگذاری موجود

طراحی نظام بانکی مبتنی بر عتقود اسلامی

بانکداری اسلامی بایدها و چالشها

سازوکارهای تعیین سهم هر یک از بخشهای اقتصاد در تولید ناخالص ملی

طراحی مدل تقویت بخش واقعی اقتصاد

تسهیل مقررات صادرات باید و چالشها

مشوقهای صادراتی اثربخش

نقد و بررسی زیرساختهای تجارتی و صادراتی

شکلدهی بازارهای جدید بایدها و چالشها

پیوندهای تقاصدی منطقهای و الزامات حقوقی آن

تنوعبخشی به پیوندهای اقتصادی و سازوکارهای آن

زیرساختهای فنی و حرفهای موردنیاز برای مبادلات تهاتری

تأمین مالی خارجی و الزامات حقوقی

طراحی نظام آموزشی در حوزه سلامت

سیاستگذاری اجرایی در حوزه سلامت

طراحی نظامهای ارزشیابی در حوزه سلامت

سلامت همه جانبه ابعاد و مؤلفههای آن

مدلهای سنجش سلامت همه جانبه

طراحی مدلهای کاهش مخاطرات و آسیبهای تهدیدکننده سلامت

طراحی مدلهای سنجش اقتصادی در حوزه سلامت

تقاضایی القایی در حوزه سلامت و آثار آن بر عملکرد نظام سلامت

سیاستهای ناظر بر ساختار کلان نظام سلامت

سیاستگذای کلان برای امنیت در حوزه فضای مجازی

همسویی راهبردی بین اجزای فعال در حوزه تأمین امنیت

آیندهپژوهی در حوزه امنیت

استقلال ملی ضرورتها و چالشها

سازوکارها و سیاستهای حفظ و ارتقای استقلال ملی

اقتدار ملی ابزارها و سازوکارها

نقش نهادهای مردمی در ارتقای اقتدار ملی

اقتدار ملی و اقتصاد

اقتدار ملی و رضایت مردم

کارآمدی نظام و اقتدار ملی

طراحی مدلهای بازدارندگی در ابعاد سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی

سیاستگذاری علم و فناوری و مدلهای آن

مطالعات تطبیقی در سیاستگذاری علم و فناوری

نگاشت نهادی در علم و فناوری

زیست بوم فناوری و الزامات آن

شناخت و تحلیل مسائل علم و فناوری

تربیت نیروی انسانی برای اقتصاد دانش بنیان

فناوری اطلاعات و ارتباطات و نقش آن در اقتصاد دانش بنیان

نظامات ارزیابی عدالت اجتماعی

عدالت توزیعی و عوامل مؤثر بر آن

عدالت رویهای و استلزامهای حقوقی

ضمانت اجرایی در عدالت رویهای

عدالت مراودهای و ابعاد و مؤلفههای آن

همسویی راهبردی در نهادهای متولی تأمین آزادیهای مشروع

طراحی مدل حاکمیت شرکتی برای نهادهای دولتی

طراحی مدل حاکمیت شرکتی برای نهادهای تعاونی

طراحی مدل حاکمیت شرکتی برای نهادهای عمومی

طراحی مدل استقرار استانداردهای ملی

استانداردهای بینالمللی ظرفیتها و چالشها

واردات، آسیبها و الزامات آن

تبلیغ کالاهای خارجی بایدها و نبایدها

سازوکارهای بازارسازی برای محصولات ملی

مصرف تولید ملی و بایدهای آن

طراحی سیاستهای توسعه نقش مردم در اقتصاد

طراحی سیاستهای توسعه نقش مردم در سیاست

زیرساختهای لازم برای بودجهریزی عملیاتی

ساختار کلان دولت برای چالشها و فرصتها

سازوکارهای هماهنگی و انسجام در دولت

حقوق مصرفکننده و نسبت آن به حقوق تولیدکننده

قیمت تمام شده و الزامات زیرساختی آن

نقش اصناف و نهادهای مردمی در نظارت بر بازار

شناسایی ظرفیتها، فرصتها و محدودیتهای سازمانهای بینالمللی

سیاستگذاری برای تولید صیانتی نفت و انرژی

برنامهریزی راهبردی برای انتخاب مشتریان راهبردی و پایدار در حوزه نفت و انرژی

طراحی مدل همکاری بخش خصوصی و تعاونی در فعالیتها تولید و تجارت نفت و انرژی

طراحی زنجیره ارزشافزای فراوردههای نفتی تا محصول نهایی (نفی خام فروشی)

سازوکارهای توسعه فعالیتهای اکتشافی و تولیدی در میادن مشترک

الزامات حقوق فعالیت در میادین مشترک

طراحی مدلهای کاهش شدت انرژی

طراحی سازوکارهای مدیریت هزینههای عمومی

چرخه حیات هزینه در مدیریت دولتی

مالیه عمومی، باید و چالشها

بررسی نقاط قوت و ضعف نظام برنامهریزی و بودجهنویسی

مطالعات تطبیقی برنامهریزی و بودجهنویسی

بنیاد ملی نخبگان، ساختار، کارکرد و ظرفیتها

سیاستگذاری برای دستیابی به علوم و فناوریهای پیشرفته

بهینهسازی ساختار و عملکرد نظام آموزشی و تحقیقاتی کشور

مدیریت دانش، ابعاد و مؤلفههای آن

خرد سازمانی و استلزامها آن

سازوارهای انسجام بخشی در سیاستگذاری، برنامهریزی و نظارت راهبردی در حوزه علم و فناوری

طراحی نظام سنجش و پایش مستمر نقشه جامع علمی کشور

طراحی مدل پویاسازی نقشه جامع علمی کشور با توجه به تحولات

ساماندهی و تقویت نظامهای ارزیابی، اعتبارسنجی و رتبهبندی در حوزه علم و فناوری

سازماندهی نظام ملی آمار و اطلاعات علمی کشور

پارکهای علم و فناوری، فرصتها، آسیبها و چالشها

پرورش استعدادهای درخشان و اقتضائات آن

سرمایههای انسانی و نظام حفظ و ارتقای آن

صندوقهای وقفی و کارکرد آنها در نظام علم و فناوری

سازوکار جذب و ارزیابی اساتید

جنبش نرمافزاری و الزامات آن

ارتقائ منزلت و بهبود معیشت عوامل انسانی در نظام آموزش عالی

بازنشستگی در آموزش عالی و چالشهای آن

مالکیت معنوی و ابعاد حقوقی و ساختاری آن

طراحی زنجیره تبدیل ایده به محصول

طراحی پیوندهای علمی با کشورهای مختلف

سازوکارهای حقوقی پیوندهای علمی بینالمللی

نظام بیمه سلامت و نقش آن در عدالت اجتماعی

قانون کار و اشتغال

طراحی مدل تولیت نظام سلامت

زنجیره تأمین در سلامت

سلامت مجازی و اقتضائات حقوقی و ساختاری آن

دانش بنیانی نظام سلامت

بیمههای همگانی و کارکردهای آن در عدالت اجتماعی

طراحی نظامهای فنی بیمه با توجه به مبانی اسلامی

طراحی بازار رقابتی در بیمه

تأمین مالی پایدار در نظام سلامت

گیاهان دارویی و نقش آن در نظام سلامت

طب سنتی، چالشها، فصتها و اسیبها

طراحی مدل تجارب بینالمللی در نظام سلامت

طراحی مدل اصلاح الگوی مصرف

فرهنگ بهرهوری و اقتضائات آن

سیاستگذاری ارتقاء بهرهوری و نهادینه شدن مصرف بهینه آب در بخشهای مختلف

طراحی مدل مدیریت جامع، هماهنگ و نظاممند منابع حیاتی

بررسی زیرساختهای حقوقی حفاظت از محیط زیست و کارآمدی آن

طراحی مدل جذب مشارکت مردم در حفاظت از محیط زیست

طراحی مدل پایش مستمر سلامت محیط زیست

شاخصهای بینالمللی محیط زیست

توسعه تولید انرژی پاک

استقرار نظام حسابرسی محیط زیست در کشور

سازوکارهای حمایت و تشویق سرمایهگذاری در حفاظت از محیط زیست توسط بخشهای غیردولتی

پیمانهای جهانی حفاظت از محیط زیست و بررسی آثار عضویت درآنها

بازتعریف ساختار کلان اداره کشور در چارچوب قانون اساسی

نقد و ارزیابی آسیبها و چالشهای ساختار کلان اداره کشور

تبیین ارتباطات و مناسبات ارکان مختلف نظام

حل اختلاف قوا و جایگاه حقوقی آن

افزایش کارآمدی نظام اداری

طراحی مدل تأمین شرایط و زمینه رشد نیروی انسانی در نظام اداری

طراحی مدل حفظ، توانمندسازی و ارجگذاری به سرمایههای انسانی و اجتماعی در نظام اداری

طراحی مدل عدالتمحوری در جذب نیروی انسانی

طراحی مدل عدالت محوری در تداوم خدمت نیروی انسانی

طراحی مدل عدالتمحوری در ارتقای منابع انسانی و نیروی انسانی

بهبود معیارهای جذب و ارتقای نیروی انسانی

طراحی نظام حقوقی منسجم و توانمند برای پرهیز از سلایق شخصی در نظام اداری

طراحی مدل شایستهسالاری

طراحی مدل عادلانه در نظام جبران خدمات در نظام اداری

طراحی مدل جذب و نهداری نیروی انسانی در مناطق محروم

طراحی مدل بازنشستگی با هدف حفظ کرامت و معیشت بازنشستگان

طراحی مدل بهرهگیری از سرمایههای انسانی بازنشسته

چابکسازی نظام اداری

همسویی راهبردی در نظام اداری

اثربخشی خدمات عمومی

عدم تمرکز اداری و الزامات ساختاری و حقوقی آن

طراحی فرایندهای اداری با هدف ارتقای اثربخشی و کارایی

بررسی عدالت محوری، شفافیت و روزآمدی در قوانین و مقررات اداری

طراحی مدل همکاری بین سازمانی در نظام اداری

دولت الکترونیک اقتضائات و زیرساختهای آن

آمادگی الکترونیکی و دولت الکترونیک

سنجش بلوغ الکترونیک

طراحی مدل تعامل انسان و رایانه با توجه به نظام ارزشی موجود

طراحی مدل دانش بنیان کردن نظام اداری

طراحی مدل سنجش خدمت رسانی دولتی

طراحی مدل سنجش رضایت مردم از خدمات عمومی

طراحی مدل سنجش اعتماد مردم به نظام اداری

حقوق و تکالیف متقابل مردم و نظام اداری

دسترسی آسان و ضابطهمند مردم به اطلاعات

مشارکت مردم در ایفای وظایف نظام اداری

طراحی مدل مسئولیتپذیری در نظام اداری

تجزیه، تحلیل و مطالعه تطبیقی نظریه های (Theories) حکمرانی جهانی (Global Governance) با نظریه های حکمرانی صالح

تجزیه، تحلیل و مطالعه تطبیقی اخلاق جهانی (Global Ethics ) با اخلاق صالح

تجزیه، تحلیل و مطالعه تطبیقی سیاست های عمومی جهانی (Global Public Policy) با سیاست های عمومی صالح

تجزیه، تحلیل و مطالعه تطبیقی اقتصاد سیاسی (Political Economy) در حکمرانی جهانی (Global Governance) با اقتصاد سیاسی در حکمرانی صالح

تجزیه، تحلیل و مطالعه تطبیقی روابط بین الملل (International Relations) در حکمرانی جهانی (Global Governance) با روابط بین الملل در حکمرانی صالح

جایگاه موجود و مطلوب نظام جمهوری اسلامی ایران در حکمرانی جهانی

تجزیه، تحلیل و مطالعه تطبیقی سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه با سایر برنامه های توسعه کشور در آینه حکمرانی صالح

نظریه های حل اختلاف و تعارض در آینه حکمرانی صالح

تجزیه، تحلیل و مطالعه تطبیقی فلسفه سیاسی (Political Philosophy) در حکمرانی جهانی (Global Governance) با فلسفه سیاسی در حکمرانی صالح

تجزیه، تحلیل و مطالعه تطبیقی حقوق و مسئولیت های نهادی (Institutional Rights and Obligations) در حکمرانی جهانی (Global Governance) با حقوق و مسئولیت های نهادی در حکمرانی صالح

خلق، تجزیه، تحلیل و مدیریت داده ها / اطلاعات / دانش برای سیاستگذاری صالح

پیشنیازها و الزامات یاددهای و یادگیری مداوم برای تحقق حکمرانی صالح

حکمرانی صالح و سیستم های اجتماعی - فنی

نظام پاسخگویی عمومی (Public Accountability) در حکمرانی صالح

نظام حسابرسی عمومی (Public Audit) در حکمرانی صالح

نظام بازرسی عمومی (Public Inspection) در حکمرانی صالح

تجزیه، تحلیل و مطالعه تطبیقی جایگاه، دامنه و تاثیر قدرت بازدارندگی (Power To Coerce) حکمرانی جهانی (Global Governance) با قدرت بازدارندگی در حکمرانی صالح

حکمرانی صالح و جامعه صالح

نظام پایش عملکرد حکمرانی صالح

جایگاه، نقش، دامنه و تاثیر شهروندان در تحقق حکمرانی صالح

تجزیه، تحلیل و مطالعه تطبیقی نظریه های مردم سالاری دینی (Religious Democracy) و مردم سالاری

تجزیه، تحلیل و مطالعه تطبیقی جایگاه، دامنه و تاثیر نهاد های سیاسی منطقه ای در حکمرانی جهانی و حکمرانی صالح

تجزیه، تحلیل و مطالعه تطبیقی جایگاه، دامنه و تاثیر نهاد های سیاسی بین المللی در حکمرانی جهانی و حکمرانی صالح

تجزیه، تحلیل و مطالعه تطبیقی جایگاه، دامنه و تاثیر نهاد های دینی بین المللی در حکمرانی جهانی و حکمرانی صالح

تجزیه، تحلیل و مطالعه تطبیقی جایگاه، دامنه و تاثیر سیاست های اقتصادی در حکمرانی جهانی و حکمرانی صالح

تجزیه، تحلیل و مطالعه تطبیقی جایگاه، دامنه و تاثیر سیاست های زیست محیطی در حکمرانی جهانی و حکمرانی صالح

آسیب شناسی آثار متقابل جهانی شدن (Globalisation) بر حکمرانی صالح

آسیب شناسی آثار متقابل اقتصاد جهانی (Global Economy) بر حکمرانی صالح

تجزیه، تحلیل و مطالعه تطبیقی جایگاه، دامنه و تاثیر نهاد های نظامی ملی در حکمرانی جهانی و حکمرانی صالح

الزامات و پیامدهای حکمرانی صالح برای مدیریت دولتی

الزامات و پیامدهای حکمرانی صالح برای مدیریت کارآفرینی

الزامات و پیامدهای حکمرانی صالح برای مدیریت بازرگانی

الزامات و پیامدهای حکمرانی صالح برای مدیریت تکنولوژی

الزامات و پیامدهای حکمرانی صالح برای مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

الزامات و پیامدهای حکمرانی صالح برای رسانه های عمومی عمومی غیر دیجیتال مللی

الزامات و پیامدهای حکمرانی صالح برای رسانه های عمومی دیجیتال منطقه ای

الزامات و پیامدهای حکمرانی صالح برای رسانه های عمومی دیجیتال بین المللی

تجزیه و تحلیل آثار حکمرانی صالح بر کاهش و مدیریت آسیب های اجتماعی

تجزیه و تحلیل آثار حکمرانی صالح بر کاهش شکاف دیجیتال

تجزیه و تحلیل آثار حکمرانی صالح بر کاهش اختلاف طبقاتی

تجزیه و تحلیل آثار حکمرانی صالح بر هویت و فرهنگی ملی

تجزیه و تحلیل آثار حکمرانی صالح بر هویت شهری ملی

تجزیه و تحلیل آثار حکمرانی صالح بر بازخانی و بازنمایی تاریخ ملی

تجزیه و تحلیل آثار حکمرانی صالح بر اصول، قواعد و استانداردهای بین المللی حقوق بشر بین المللی

تجزیه و تحلیل آثار حکمرانی صالح بر اصول، قواعد و استانداردهای حقوق بشر اسلامی

تجزیه و تحلیل آثار حکمرانی صالح بر اصول، قواعد و استانداردهای بین المللی مدیریت

تجزیه و تحلیل آثار حکمرانی صالح بر اصول، قواعد و استانداردهای مدیریت اسلامی

تجزیه و تحلیل آثار حکمرانی صالح بر اصول، قواعد و استانداردهای صلح

تجزیه و تحلیل آثار حکمرانی صالح بر اصول، قواعد و استانداردهای اقتصاد سیاسی بین المللی

تجزیه و تحلیل آثار حکمرانی صالح بر اصول، قواعد و استاندادهای سیاست های تجاری بین المللی

تجزیه، تحلیل و مطالعه تطبیقی پیامدهای سیاست های اشتغال در حکمرانی جهانی (Global Governance) با پیامدهای سیاست های اشتغال در حکمرانی صالح

تجزیه و تحلیل آثار حکمرانی صالح بر اصول، قواعد و استانداردهای بین المللی مدیریت تغییر سازمانی

تجزیه و تحلیل آثار حکمرانی صالح بر اصول، قواعد و استانداردهای مدیریت تغییر سازمانی اسلامی

تجزیه و تحلیل آثار حکمرانی صالح بر قانون و مدیریت انتخابات

تجزیه و تحلیل آثار حکمرانی صالح بر قانون و مدیریت مجلس

تجزیه و تحلیل آثار حکمرانی صالح بر جرایم سازمان یافته و تروریزم

تجزیه و تحلیل آثار حکمرانی صالح بر توسعه اجتماعی

تجزیه و تحلیل آثار حکمرانی صالح بر سیاست های انرژی

تجزیه و تحلیل آثار حکمرانی صالح بر توسعه پایدار

تجزیه و تحلیل آثار حکمرانی صالح بر مدیریت منابع مالی عمومی و بیت المال

تجزیه و تحلیل آثار حکمرانی صالح بر مدیریت دولتی

تجزیه و تحلیل آثار حکمرانی صالح بر مدیریت نوآوری و تکنولوژی

تجزیه و تحلیل آثار حکمرانی صالح بر اقتصاد مقاوتی

تجزیه و تحلیل آثار حکمرانی صالح بر سیاست های کلی نظام

تجزیه و تحلیل آثار حکمرانی صالح بر مدیریت اسلامی

تجزیه و تحلیل آثار حکمرانی صالح بر الگوی توسعه ایرانی - اسلامی

تجزیه و تحلیل آثار حکمرانی صالح بر سبک زندگی ایرانی - اسلامی

تجزیه و تحلیل آثار حکمرانی صالح بر علوم انسانی اسلامی

تجزیه و تحلیل آثار حکمرانی صالح بر علوم انسانی دیجیتال

تجزیه و تحلیل آثار حکمرانی صالح بر افزایش کیفیت زندگی

تجزیه و تحلیل آثار حکمرانی صالح بر توسعه علمی و پژوهشی

تجزیه و تحلیل آثار حکمرانی صالح بر توسعه فرهنگی و اجتماعی

حکمرانی صالح و شبکه های علمی بین المللی

حکمرانی صالح و شبکه های غیر علمی بین المللی

حکمرانی صالح و نظام مدیریت سرمایه انسانی بین المللی

حکمرانی صالح و نظام مدیریت منایع بین المللی

حکمرانی صالح و نظام مالکیت فکری بین المللی

تجزیه و تحلیل آثار حکمرانی صالح بر افزایش سواد دیجیتال

حکمرانی صالح و ارزش های انسانی بین المللی

حکمرانی صالح و ارزش های انسانی اسلامی

حکمرانی صالح و اخلاق حرفه ای بین المللی

حکمرانی صالح و اخلاق حرفه ای اسلامی