مدیریت برنامه‌های دانشگاهی علمی (مبدع)

نسخه آزمایشی

طراحی مدل سیاستگذاری اجرایی و عملیاتی برای تحقق اقتصاد مقاومتی

بررسی سازوکارهای توسعه کارآفرینی

بررسی موانع موجود در مسیر فعالسازی امکانات کشور

طراحی مدل همکاریهای اجتماعی- اقتصادی

طراحی سازوکارهای ارتقای درآمد و نقش مردم در اقتصاد

طراحی مدل سیاستگذاری در اقتصاد دانش بنیان

طراحی سازوکارهای تحقق اقتصاد دانش بنیان

طراحی نظام تصمیمگیری در اقتصاد دانش بنیان

بررسی و تحلیل مدلهای جهانی در اقتصاد دانش بنیان

طراحی مدل پیادهسازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور

طراحی مدل تفکر استراتژیک در حوزه اقتصاد دانش بنیان

همسویی راهبردی در حوزه اقتصاد

دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش بنیان باید و الزامات آن

سازوکارهای ارتقای بهرهوری عوامل تولید

سازوکارهای تقویت رقابتپذیری اقتصاد

مدل همراستاسازی توسعه منطقهای و توسعه ملی

هدفمندسازی یارانهها، چالش، آسیبها و فرصتها

عدالت اجتماعی و توسعه اقتصادی

طراحی مدل سهمبری عوامل تولید در زنجیره تولید تا مصرف

سازوکار تعیین نقش هر یک از عوامل تولید در ایجاد ارزش افزوده

استقلال اقتصادی، ضرورت، بایدها و چالشها

طراحی زنجیره تأمین کالاهای اساسی

تنوع منابع در زنجیره تأمین کالاهای اساسی

سازوکارهای تربیتی و تشویقی تقویت توان تولید داخلی نهادههای تولیدی

سازوکارهای افزایش کمی و کیفی تولید داخلی

طراحی مدل سیاستگذاری کلان در حوزه تولید

بررسی انطباق مقررات تجاری با اقتصاد مقاومتی

طراحی نظام بانکی مبتنی بر عتقود اسلامی

بانکداری اسلامی بایدها و چالشها

سازوکارهای اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور

طراحی مدل پاسخگویی نظام مالی کشور به نیازهای اقتصاد ملی

ثبات اقتصادی بایدها و چالشها

سازوکارهای تعیین سهم هر یک از بخشهای اقتصاد در تولید ناخالص ملی

طراحی مدل تقویت بخش واقعی اقتصاد

تسهیل مقررات صادرات باید و چالشها

مشوقهای صادراتی اثربخش

نقد و بررسی زیرساختهای تجارتی و صادراتی

شکلدهی بازارهای جدید بایدها و چالشها

مبادلات تهاتری آسیبها و چالشها

الزامات حقوقی مبادلات تهاتری

زیرساختهای فنی و حرفهای موردنیاز برای مبادلات تهاتری

نقش مناطق آزاد در انتقال فناوریهای پیشرفته

سیاستگذاری برای ارتقای نقش مناطق ازاد در گسترش و تسهیل تولید

تأمین مالی خارجی و الزامات حقوقی

پیمانهای بینالمللی و انطباق با قوانین داخلی

طراحی مدلهای سنجش اقتصادی در حوزه سلامت

استقلال ملی ضرورتها و چالشها

سازوکارها و سیاستهای حفظ و ارتقای استقلال ملی

اقتدار ملی ابزارها و سازوکارها

نقش نهادهای مردمی در ارتقای اقتدار ملی

اقتدار ملی و اقتصاد

اقتدار ملی و رضایت مردم

کارآمدی نظام و اقتدار ملی

بازدارندگی بایدها و ابزارها

طراحی مدلهای بازدارندگی در ابعاد سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی

امنیت اجتماعی و پیشرفت اقتصادی

تربیت نیروی انسانی برای اقتصاد دانش بنیان

فناوری اطلاعات و ارتباطات و نقش آن در اقتصاد دانش بنیان

عدالت توزیعی و عوامل مؤثر بر آن

عدالت رویهای و استلزامهای حقوقی

سازوکارهای تحقق آزادیهای مشروع

همسویی راهبردی در نهادهای متولی تأمین آزادیهای مشروع

آزادیهای مشروع و مصادیق آن با توجهبه منابع اسلامی

سازوکارهای صیانت از آزادیهای مشروع

طراحی مدل حاکمیت شرکتی برای نهادهای دولتی

طراحی مدل حاکمیت شرکتی برای نهادهای تعاونی

طراحی مدل حاکمیت شرکتی برای نهادهای عمومی

طراحی مدل استقرار استانداردهای ملی

استانداردهای بینالمللی ظرفیتها و چالشها

واردات، آسیبها و الزامات آن

تبلیغ کالاهای خارجی بایدها و نبایدها

سازوکارهای بازارسازی برای محصولات ملی

مصرف تولید ملی و بایدهای آن

طراحی سیاستهای توسعه نقش مردم در اقتصاد

طراحی سیاستهای توسعه نقش مردم در سیاست

طراحی سیاستهای توسعه نقش مردم در فعالیتهای اجتماعی

مردمسالاری دینی، سیاستها و راهکارها

برنامهریزی راهبردی برای توسعه مردمسالاری دینی

زیرساختهای لازم برای بودجهریزی عملیاتی

سازوکارهای افزایش سهم درآمد مالیاتی دولتی

تک محصولی بردن چالشها و آسیبها

طراحی مدل خروج از اقتصاد متکی به نفت

صندوق توسعه ملی، کارکردها و الزامات

استلزامهای حقوقی و ارتقاء کارآمدی صندوق توسعه ملی

صندوق ثبات ارزی بایدها و چالشها

بررسی نظام توزیع و قیمتگذاری در ایران

حقوق مصرفکننده و نسبت آن به حقوق تولیدکننده

قیمت تمام شده و الزامات زیرساختی آن

نقش اصناف و نهادهای مردمی در نظارت بر بازار

استفاده از ظرفیت دیپلماسی در اقتصاد

سیاستگذاری برای تولید صیانتی نفت و انرژی

برنامهریزی راهبردی برای انتخاب مشتریان راهبردی و پایدار در حوزه نفت و انرژی

طراحی مدل همکاری بخش خصوصی و تعاونی در فعالیتها تولید و تجارت نفت و انرژی

طراحی زنجیره ارزشافزای فراوردههای نفتی تا محصول نهایی (نفی خام فروشی)

سازوکارهای توسعه فعالیتهای اکتشافی و تولیدی در میادن مشترک

الزامات حقوق فعالیت در میادین مشترک

طراحی مدلهای کاهش شدت انرژی

طراحی سازوکارهای مدیریت هزینههای عمومی

چرخه حیات هزینه در مدیریت دولتی

مالیه عمومی، باید و چالشها

بررسی نقاط قوت و ضعف نظام برنامهریزی و بودجهنویسی

مطالعات تطبیقی برنامهریزی و بودجهنویسی

خرد سازمانی و استلزامها آن

طراحی سازوکارهای تأمین مالی در نظام علم و فناوری

صندوقهای وقفی و کارکرد آنها در نظام علم و فناوری

طراحی سازوکارهای تبادل آرا و تضارب آرا

ارتقائ منزلت و بهبود معیشت عوامل انسانی در نظام آموزش عالی

بازنشستگی در آموزش عالی و چالشهای آن

طراحی زنجیره تبدیل ایده به محصول

ارتقائ نقش و سهم بخشهای غیردولتی در آموزش عالی

طراحی پیوندهای علمی با کشورهای مختلف

سازوکارهای حقوقی پیوندهای علمی بینالمللی

قانون کار و اشتغال

طراحی مدل تولیت نظام سلامت

طراحی بازار رقابتی در بیمه

تأمین مالی پایدار در نظام سلامت

طراحی مدل تجارب بینالمللی در نظام سلامت

طراحی مدل اصلاح الگوی مصرف

فرهنگ بهرهوری و اقتضائات آن

سیاستگذاری ارتقاء بهرهوری و نهادینه شدن مصرف بهینه آب در بخشهای مختلف

سنجش نسبت بین حفاظت از محیط زست و پیشرفت اقتصادی

طراحی سازوکارهای توسعه اقتصاد سبز

توسعه تولید انرژی پاک

سازوکارهای حمایت و تشویق سرمایهگذاری در حفاظت از محیط زیست توسط بخشهای غیردولتی

پیمانهای جهانی حفاظت از محیط زیست و بررسی آثار عضویت درآنها

بسیج منابع و ظرفیتهای کشور در حفاظت از خانواده

تجزیه، تحلیل و مطالعه تطبیقی نظریه های (Theories) حکمرانی جهانی (Global Governance) با نظریه های حکمرانی صالح

تجزیه، تحلیل و مطالعه تطبیقی سیاست های عمومی جهانی (Global Public Policy) با سیاست های عمومی صالح

تجزیه، تحلیل و مطالعه تطبیقی اقتصاد سیاسی (Political Economy) در حکمرانی جهانی (Global Governance) با اقتصاد سیاسی در حکمرانی صالح

تجزیه، تحلیل و مطالعه تطبیقی روابط بین الملل (International Relations) در حکمرانی جهانی (Global Governance) با روابط بین الملل در حکمرانی صالح

تجزیه، تحلیل و مطالعه تطبیقی سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه با سایر برنامه های توسعه کشور در آینه حکمرانی صالح

تجزیه، تحلیل و مطالعه تطبیقی قانون اساسی و قانون نهادهای عمومی نظام جمهوری اسلامی ایران با تعدادی از کشورهای هدف (بر اساس نیاز و اولویت زمانی و مکانی)

تجزیه، تحلیل و مطالعه تطبیقی نظریه های مردم سالاری دینی (Religious Democracy) و مردم سالاری

تجزیه، تحلیل و مطالعه تطبیقی جایگاه، دامنه و تاثیر نهاد های سیاسی منطقه ای در حکمرانی جهانی و حکمرانی صالح

تجزیه، تحلیل و مطالعه تطبیقی جایگاه، دامنه و تاثیر نهاد های سیاسی بین المللی در حکمرانی جهانی و حکمرانی صالح

تجزیه، تحلیل و مطالعه تطبیقی جایگاه، دامنه و تاثیر نهاد های دینی بین المللی در حکمرانی جهانی و حکمرانی صالح

تجزیه، تحلیل و مطالعه تطبیقی جایگاه، دامنه و تاثیر سیاست های اقتصادی در حکمرانی جهانی و حکمرانی صالح

تجزیه، تحلیل و مطالعه تطبیقی جایگاه، دامنه و تاثیر سیاست های زیست محیطی در حکمرانی جهانی و حکمرانی صالح

آسیب شناسی آثار متقابل جهانی شدن (Globalisation) بر حکمرانی صالح

آسیب شناسی آثار متقابل اقتصاد جهانی (Global Economy) بر حکمرانی صالح

تجزیه، تحلیل و مطالعه تطبیقی جایگاه، دامنه و تاثیر نهاد های نظامی ملی در حکمرانی جهانی و حکمرانی صالح

الزامات و پیامدهای حکمرانی صالح برای مدیریت دولتی

الزامات و پیامدهای حکمرانی صالح برای مدیریت کارآفرینی

الزامات و پیامدهای حکمرانی صالح برای مدیریت بازرگانی

الزامات و پیامدهای حکمرانی صالح برای مدیریت تکنولوژی

الزامات و پیامدهای حکمرانی صالح برای مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

الزامات و پیامدهای حکمرانی صالح برای رسانه های عمومی عمومی غیر دیجیتال مللی

الزامات و پیامدهای حکمرانی صالح برای رسانه های عمومی دیجیتال منطقه ای

الزامات و پیامدهای حکمرانی صالح برای رسانه های عمومی دیجیتال بین المللی

تجزیه و تحلیل آثار حکمرانی صالح بر کاهش شکاف دیجیتال

تجزیه و تحلیل آثار حکمرانی صالح بر اصول، قواعد و استانداردهای اقتصاد سیاسی بین المللی

تجزیه و تحلیل آثار حکمرانی صالح بر اصول، قواعد و استاندادهای سیاست های تجاری بین المللی

تجزیه، تحلیل و مطالعه تطبیقی پیامدهای سیاست های اشتغال در حکمرانی جهانی (Global Governance) با پیامدهای سیاست های اشتغال در حکمرانی صالح

تجزیه و تحلیل آثار حکمرانی صالح بر اصول، قواعد و استانداردهای بین المللی مدیریت تغییر سازمانی

تجزیه و تحلیل آثار حکمرانی صالح بر اصول، قواعد و استانداردهای مدیریت تغییر سازمانی اسلامی

تجزیه و تحلیل آثار حکمرانی صالح بر قانون و مدیریت انتخابات

تجزیه و تحلیل آثار حکمرانی صالح بر قانون و مدیریت مجلس

تجزیه و تحلیل آثار حکمرانی صالح بر جرایم سازمان یافته و تروریزم

تجزیه و تحلیل آثار حکمرانی صالح بر توسعه اجتماعی

تجزیه و تحلیل آثار حکمرانی صالح بر سیاست های انرژی

تجزیه و تحلیل آثار حکمرانی صالح بر توسعه پایدار

تجزیه و تحلیل آثار حکمرانی صالح بر مدیریت منابع مالی عمومی و بیت المال

تجزیه و تحلیل آثار حکمرانی صالح بر اقتصاد مقاوتی