مدیریت برنامه‌های دانشگاهی علمی (مبدع)

نسخه آزمایشی

برنامه ی­ مستقل:

به برنامه­ ای گفته می­شود که توسط واحدها و اعضای محترم هیئت علمی در راستای پژوهش محور شدن فعالیت­های پژوهشی به دانشگاه پیشنهاد می­شود. این برنامه می­تواند به صورت تفاهم نامه ­ی مشترک بین دانشگاه شهید بهشتی و سایر موسسات منعقد شود. طرح اولیه­ ی پیشنهادی برنامه باید دارای ارکان زیر باشد:

  1. نام، موضوع و اهداف برنامه­ ی علمی
  2. مجری پیشنهادی برنامه عضوی از دانشگاه شهید بهشتی که مسئولیت پیش برد برنامه به عهده­ ی اوست.
  3. ضرورت تعریف برنامه: در راستای نیازها و حل مشکلات جامعه و صنعت و یا تولید علم باشد. همچنین توانمندی­های دانشگاه در این برنامه باید در نظر گرفته شود.
  4. ظرفیت برنامه: بیان تقریبی تعداد نظام موضوعات، اعضای محترم هیئت علمی، پایان ­نامه­ ها و دانشکده­ های مشارکت کننده در برنامه.

برنامه­ی پیشنهادی با مشخصات فوق باید به معاونت پژوهشی برای تصویب اولیه ارسال شود. پس از اعلام موافقت اصولی شورای راهبری برنامه­ های علمی دانشگاه با برنامه­ ی پیشنهادی، مجری موظف است اعضای کمیته­ ی علمی برنامه را به همراه عناوین نظام موضوعات برای ارائه به معاونت پژوهشی آماده نماید. پس از بررسی و تصویب نهایی نظام موضوعات در شورای راهبری برنامه ­های علمی دانشگاه، موافقت قطعی دانشگاه با برنامه اعلام شده و احکام لازم توسط ریاست محترم دانشگاه صادر خواهد شد.