مدیریت برنامه‌های دانشگاهی علمی (مبدع)

نسخه آزمایشی

عنوان

دانشكده‌/ پژوهشكده مجري

دانشكده‌/ پژوهشكده همكار

بیوسنتز نانوذرات و بکارگیری آنها

مرکز پروتئین

دانشکده علوم و فناوری های زیستی

طراحی و تولید داروهای نوترکیب

مرکز پروتئین

دانشکده علوم و فناوری های زیستی