دانشگاه شهید بهشتی

کد خبر: 66573

23/01/2017 02:26

مقایسه سوگیری های ادراکی کودکان و بزرگسالان در پردازش اشکال ترکیبی

علی رغم مطالعات گسترده بر روی سوگیری های ادراکی کودکان، به توانایی آنها در اتخاذ استراتژی ادراکی متناسب با موقعیت توجه چندانی نشده است. در این تحقیق، عملکرد کودکان دبستانی در یک تکلیف ردیابی محرک هدف با عملکرد بزرگسالان مقایسه شده است. در هر تمرین شکلی ترکیبی (شکلی که از در کنار هم قرار گرفتن اشکال کوچکتر تشکیل شده باشد) به افراد نشان داده شد که در آن محرک هدف یا در سطح کلی و یا در جزئیات تعبیه شده بود.

نتایج نشان داد که تفاوت در عملکرد کودکان نسبت به بزرگسالان زمانی ظاهر می شود که شکل ترکیبی از اجزای کمتری تشکیل شده باشد و محرک هدف در سطح کلی تعبیه شده باشد. این نتایج پیشنهاد می دهد که احتمالا توانمندی یکپارچه سازی ادراکی نسبت به توانمندی تقطیع تحول کندتری دارد.