دانشگاه شهید بهشتی

کد خبر: 66543

07/11/2016 13:46

چالش‌های مفهومی و اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان از منظر صندوق نوآوری و شکوفایی

این مقاله در پاسخ به دو مقالۀ «آسیب‌ها و چالش‌های مفهومی قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان» و «آسیب‌شناسی قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان از منظر سازوکارهای اجرایی» نوشته‌ی سیما رفسنجانی‌نژاد نگاشته شده است.

مقدمه

این نوشتار از منظر صندوق نوآوری و شکوفایی، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای درگیر در اجرای قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و در پاسخ به دو مقالۀ «آسیب‌ها و چالش‌های مفهومی قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان» و «آسیب‌شناسی قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان از منظر سازوکارهای اجرایی» نوشته‌ی سیما رفسنجانی‌نژاد نگاشته شده است. ساختار مقاله شامل دو بخش چالش‌های مفهومی و چالش‌های اجرایی است که متناظر با مطالب دو مقالۀ مذکور تدوین شده‌اند.