دانشگاه شهید بهشتی

کد خبر: 66577

30/01/2017 02:33

مطالعه مورفومتریک و فیلوژنتیک جلبکهای سبز آبی جداسازی شده از بستر رویشی گیاه نعناع فلفلی و تاثیر آن بر خواص دارویی این گیاه