دانشگاه شهید بهشتی

کد خبر: 66575

23/01/2017 02:26

تاثیر جنسیت بر تغییرات چگالی ماده ی خاکستری مغز در زیر گروه های مختلف اختلال کم توجهی-بیش فعالی

بیماری نقص توجه –پیش فعالی یکی از شایع ترین بیماری های عصب تحولی است که ساختار و عملکرد سیستم عصبی مرکزی را تحت تاثیر قرار می دهد و دارای مشخصه یا مشخصه های کم توجهی، پیش فعالی/ تکانشی است.

مطالعات تصویربرداری تشدید مغناطیسی زیادی ناهنجاری های ساختاری مغز را در این بیماری مورد مطالعه قرار داده است و این بیماری در مردان شایع تر از زنان می باشد به طوری که نسبت ابتلا شدن مردان به زنان به این بیماری 3 به 1 می باشد. با توجه به این که در مطالعات گذشته تفاوت های جنسیتی و اثر متقابل این تفاوت ها با زیر گروه ها به صورت کامل و جامع بررسی نشده است، هدف این مطالعه این است که با استفاده از داده های تصویربرداری به روش تشدید مغناطیسی از سه گروه کم توجه، ترکیبی(کم توجه و پیش فعال/تکانش گری) و سالم این قبیل تفاوت ها را مورد بررسی قرار دهد.