دانشگاه شهید بهشتی

کد خبر: 66569

24/12/2016 07:44

بازنگری و ارزیابی طرح‌های توسعه‌ منابع آب در‌ حوضه‌های‌ آبریز درجه 2 با استفاده از معیارهای اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی

وجود فشار فزاینده ناشی از اشتغال تامین نشده در استانهای مختلف، رقابت شدیدی برای توسعه کشاورزی بدون توجه به پتانسیل حوضه، سرمایه‌گذاری‌های انجام شده، حق آبه محیط زیست و توجیه پذیری اقتصادی را به همراه داشته است.

تفکر توسعه بخشی و دیدگاه استانی باعث شده تا بارگذاری طرحهای توسعه منابع آب در حوضه‌های آبریز درجه 2 به چند برابر ظرفیت واقعی برسد. این در حالی است که بهره برداری غیر اصولی و لجام گسیخته از منابع اب زیرزمینی و برداشتهای غیر مجاز از منابع سطحی و زیرزمینی، بسیاری از سرشاخه‌های دائمی حوضه‌ها را به مسیلهای فصلی و مجرایی برای زهکش فاضلابهای شهری، صنعتی و کشاورزی تبدیل نموده است.

با توجه به مطالب فوق‌الذکر تعدیل اهداف طرحهای توسعه برنامه‌ریزی شده و اولویت بندی آنها بر اساس اصول IWRM از ضروریات می‌باشد. هدف اصلی مطالعات بازنگری اهداف طرحهای توسعه منابع آب در سطح حوضه با توجه به معیارهای اقتصادی و اجتماعی و محیط زیستی بوده که اهداف فرعی ذیل را نیز مدنظر قرار خواهد داد:

  1. ارایه سیمای منابع و مصارف حوضه در وضع موجود
  2. ارایه سیمای اقتصادی-اجتماعی-زیست‌محیطی حوضه در وضع موجود
  3. بررسی و ترسیم وضع و نیازهای بر اساس طرحهای توسعه برنامه ریزی شده
  4. شناسایی محدودیتها و پتانسیل‌های موجود در حوضه از دیدگاه مدیریت آب
  5. تحلیل سیستم منابع و مصارف حوضه در سناریو(ها)ی آینده با رویکرد مدیریت یکپارچه منابع آب
  6. تعیین سهم تخصیص آب برای مصارف و نیازهای مختلف در کل حوضه آبریز بر اساس معیارهای اولویت تامین، کارائی اقتصادی و مقبولیت اجتماعی
  7. بازنگری اهداف و اولویت بندی طرحهای توسعه منابع آب در نقاط مختلف کشور با توجه به محدودیت منابع آب و نگرشهای ملی، اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی