دانشگاه شهید بهشتی

کد خبر: 66511

30/09/2016 22:09

http://jipt.sbu.ac.ir/article/view/9564/4862

تبیین ذکراحاطی و انبساطی انسان‌کامل

سیر عباد خدا و راهروان راه حق و حقیقت، دو گو‌نه است: سیر محبی و سیر محبوبی. متناسب با این دوگروه، دو‌گو‌نه ذکر وجود دارد: مجازی و حقیقی. برخلاف ذکر مجازی که قیام به نفس اعتباری بنده دارد، در ذکر حقیقی ‌که اصالتاً به محبوبان حق یعنی معصومان -که درود خدا بر ایشان باد - اختصاص دارد، میان ذاکر و مذکور هیچ نحوه دوگانگی وجود ندارد؛ زیرا دوگانگی از آن محجوبان ‌است و با عصمت ناسازگار است.