مدیریت برنامه‌های دانشگاهی علمی (مبدع)

نسخه آزمایشی

مطالعه مورفومتریک و فیلوژنتیک جلبکهای سبز آبی جداسازی شده از بستر رویشی گیاه نعناع فلفلی و تاثیر آن بر خواص دارویی این گیاه

  • عنوان فارسی مقاله: مطالعه مورفومتریک و فیلوژنتیک جلبکهای سبز آبی جداسازی شده از بستر رویشی گیاه نعناع فلفلی و تاثیر آن بر خواص دارویی این گیاه

  • فرمت مقاله

    application/pdf

تصویر مطلب مطالعه مورفومتریک و فیلوژنتیک جلبکهای سبز آبی جداسازی شده از بستر رویشی گیاه نعناع فلفلی و تاثیر آن بر خواص دارویی این گیاه
  • دوشنبه 11 بهمن 1395
  • 460

چکیده فارسی