مدیریت برنامه‌های دانشگاهی علمی (مبدع)

نسخه آزمایشی

بازنگری و ارزیابی طرح‌های توسعه‌ منابع آب در‌ حوضه‌های‌ آبریز درجه 2 با استفاده از معیارهای اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی

 • عنوان فارسی مقاله: بازنگری و ارزیابی طرح‌های توسعه‌ منابع آب در‌ حوضه‌های‌ آبریز درجه 2 با استفاده از معیارهای اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی

 • فرمت مقاله

  application/pdf

تصویر مطلب بازنگری و ارزیابی طرح‌های توسعه‌ منابع آب در‌ حوضه‌های‌ آبریز درجه 2 با استفاده از معیارهای اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی
 • شنبه 4 دی 1395
 • 1070

چکیده فارسی

وجود فشار فزاینده ناشی از اشتغال تامین نشده در استانهای مختلف، رقابت شدیدی برای توسعه کشاورزی بدون توجه به پتانسیل حوضه، سرمایه‌گذاری‌های انجام شده، حق آبه محیط زیست و توجیه پذیری اقتصادی را به همراه داشته است.

تفکر توسعه بخشی و دیدگاه استانی باعث شده تا بارگذاری طرحهای توسعه منابع آب در حوضه‌های آبریز درجه 2 به چند برابر ظرفیت واقعی برسد. این در حالی است که بهره برداری غیر اصولی و لجام گسیخته از منابع اب زیرزمینی و برداشتهای غیر مجاز از منابع سطحی و زیرزمینی، بسیاری از سرشاخه‌های دائمی حوضه‌ها را به مسیلهای فصلی و مجرایی برای زهکش فاضلابهای شهری، صنعتی و کشاورزی تبدیل نموده است.

با توجه به مطالب فوق‌الذکر تعدیل اهداف طرحهای توسعه برنامه‌ریزی شده و اولویت بندی آنها بر اساس اصول IWRM از ضروریات می‌باشد. هدف اصلی مطالعات بازنگری اهداف طرحهای توسعه منابع آب در سطح حوضه با توجه به معیارهای اقتصادی و اجتماعی و محیط زیستی بوده که اهداف فرعی ذیل را نیز مدنظر قرار خواهد داد:

 1. ارایه سیمای منابع و مصارف حوضه در وضع موجود
 2. ارایه سیمای اقتصادی-اجتماعی-زیست‌محیطی حوضه در وضع موجود
 3. بررسی و ترسیم وضع و نیازهای بر اساس طرحهای توسعه برنامه ریزی شده
 4. شناسایی محدودیتها و پتانسیل‌های موجود در حوضه از دیدگاه مدیریت آب
 5. تحلیل سیستم منابع و مصارف حوضه در سناریو(ها)ی آینده با رویکرد مدیریت یکپارچه منابع آب
 6. تعیین سهم تخصیص آب برای مصارف و نیازهای مختلف در کل حوضه آبریز بر اساس معیارهای اولویت تامین، کارائی اقتصادی و مقبولیت اجتماعی
 7. بازنگری اهداف و اولویت بندی طرحهای توسعه منابع آب در نقاط مختلف کشور با توجه به محدودیت منابع آب و نگرشهای ملی، اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی