مدیریت برنامه‌های دانشگاهی علمی (مبدع)

نسخه آزمایشی

چالش‌های مفهومی و اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان از منظر صندوق نوآوری و شکوفایی

  • عنوان فارسی مقاله: چالش‌های مفهومی و اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان از منظر صندوق نوآوری و شکوفایی

  • فرمت مقاله

    application/pdf

تصویر مطلب چالش‌های مفهومی و اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان از منظر صندوق نوآوری و شکوفایی
  • دوشنبه 17 آبان 1395
  • 1081

چکیده فارسی

این مقاله در پاسخ به دو مقالۀ «آسیب‌ها و چالش‌های مفهومی قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان» و «آسیب‌شناسی قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان از منظر سازوکارهای اجرایی» نوشته‌ی سیما رفسنجانی‌نژاد نگاشته شده است.

مقدمه

این نوشتار از منظر صندوق نوآوری و شکوفایی، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای درگیر در اجرای قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و در پاسخ به دو مقالۀ «آسیب‌ها و چالش‌های مفهومی قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان» و «آسیب‌شناسی قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان از منظر سازوکارهای اجرایی» نوشته‌ی سیما رفسنجانی‌نژاد نگاشته شده است. ساختار مقاله شامل دو بخش چالش‌های مفهومی و چالش‌های اجرایی است که متناظر با مطالب دو مقالۀ مذکور تدوین شده‌اند.