مدیریت برنامه‌های دانشگاهی علمی (مبدع)

نسخه آزمایشی

موفقیت یا عدم موفقیت کانت در استنتاج حکم ذوقی

  • نویسندگان

    سلمانی, علی

  • عنوان فارسی مقاله: موفقیت یا عدم موفقیت کانت در استنتاج حکم ذوقی

  • فرمت مقاله

    application/pdf

تصویر مطلب موفقیت یا عدم موفقیت کانت در استنتاج حکم ذوقی
  • سه شنبه 4 آبان 1395
  • 584

چکیده فارسی

یکی از محورهای بحث کانت در نقد قوه حکم آن است که نشان دهد زیبایی شناسی نه به لذت و ادراک حسی وابسته است و نه وابسته به مفهوم سازی؛ بلکه تجربه خاصی است که از تعادل میان خیال و عقل حاصل می شود. و لذتی ضروری است و چیزی است که بدون هیچ مفهومی به متعلق رضایتی ضروری شناخته شود. کانت بعد از تحلیل زیبایی با یک تناقض مواجه می­شود که زیبایی از طرفی حکمی ذوقی محض است و صرفا شخصی است. و از طرفی دیگر ضروری و کلی است؛ بر این اساس وی در صدد رفع این تناقض برآمد. در این پژوهش برآنیم تا موفقیت کانت در مسأله استنتاج را مورد ارزیابی قرار دهیم و این­که آیا کانت در استنتاج احکام زیبا شناختی محض موفق بوده است؟ و نتیجه اینکه وجه ضمان کلیت در حکم ذوقی محض« پیشینی بودن سوبژکتیویستی ذوق » است. و در پایان به نقد و بررسی منتقدین دیدگاه کانت پرداخته خواهد شد.